Algemene voorwaarden

 • Home
 • Algemene voorwaarden

‚Äúin terms of lloff‚ÄĚ

– The Hit Crew –¬†

Op al onze werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden van lloff van toepassing. Het heten ook wel de “kleine lettertjes.” We hebben ze hier opgesomd zodat er geen onduidelijkheid over hoeft te bestaan.

ALGEMENE VOORWAARDEN

(onze kleine lettertjes) 

Ondernemerscoöperatie lloff U.A. 
 1. Begrippen 

In deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomsten met lloff wordt verstaan onder:

lloff: Ondernemerscoöperatie lloff U.A. ingeschreven onder nummer 80195407 bij de Kamer van Koophandel.

AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Opdrachtgever: De persoon die Opdracht tot het verlenen van diensten aan Opdrachtnemer verstrekt.

Opdrachtnemer: lloff alsmede alle leden en aangeslotenen bij lloff die deze algemene voorwaarden op hun Overeenkomst van toepassing hebben verklaard.

Overeenkomst: Een overeenkomst van opdracht ex artikel 7:400 e.v. Burgerlijk Wetboek om anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst werkzaamheden te verrichten.

Partij: Opdrachtnemer of Opdrachtnemer.

Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk.

Professional: Iedere natuurlijke- of (rechts)persoon die door Opdrachtnemer wordt ingeschakeld en onder diens verantwoordelijkheid feitelijk met (een deel van) de uitvoering van de Overeenkomst is belast.

 1. Toepasselijkheid

2.1      Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, evenals op iedere aanbieding of Overeenkomst die kan worden aangemerkt als een vervolg, aanvulling of wijziging van een eerder tussen partijen gesloten Overeenkomst.

2.2      Iedere afwijking van hetgeen is bepaald in deze Algemene Voorwaarden geldt uitsluitend indien en voor zover dit expliciet tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt overeengekomen en schriftelijk tussen Partijen is vastgelegd.

2.3      Opdrachtgever is gehouden deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing te verklaren op Overeenkomsten die zij met derden aangaat, indien en voor zover zij Opdrachtnemer opdraagt om gedurende de Overeenkomst diensten te verlenen aan de desbetreffende derde. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden welke ontstaan als gevolg van het niet naleven van deze bepaling door Opdrachtgever.

2.4      Voor zover in de schriftelijke aanvaarding van de Overeenkomst niet anders is bepaald, worden Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever of derden, ongeacht aard of strekking daarvan, door Opdrachtnemer niet aanvaard en uitdrukkelijk afgewezen.

2.5      Woorden in deze Algemene Voorwaarden gebruikt in het enkelvoud, behouden hun betekenis wanneer zij in het meervoud worden gebruikt en omgekeerd, tenzij in het verband van de zin duidelijk een andere betekenis wordt bedoeld.

2.6      Indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd mocht worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing. Voor de nietige of vernietigde bepaling treedt automatisch een bepaling in de plaats, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 1. Totstandkoming van een Overeenkomst 

3.1      Een aanbod van Opdrachtnemer is altijd vrijblijvend.

3.2      Opdrachtnemer en Opdrachtgever stellen uitdrukkelijk vast dat een Overeenkomst tussen Partijen altijd dient te worden gezien als een overeenkomst van opdracht in de zin van titel 7, boek 7 BW en dat deze niet kan worden aangemerkt als een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 BW e.v.

3.3      Een Opdrachtgever kan geen aanspraken ontlenen aan de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek.

 1. Duur en tussentijdse be√ęindiging¬†

4.1 ¬† ¬† ¬†Tenzij anders overeengekomen kunnen Partijen zonder een opzegtermijn in acht te nemen de Overeenkomst be√ęindigen door middel van een aangetekende brief of per e-mail, mits ontvangst daarvan door een antwoord daarop is bevestigd.

4.2 ¬† ¬† ¬† Na be√ęindiging van de Overeenkomst neemt Opdrachtgever het werk over en vrijwaart zij Opdrachtnemer voor iedere vorm van aansprakelijkheid voor wat betreft de niet afgeronde werkzaamheden.

4.3       Een opzegging in de zin van het eerste lid verplicht Opdrachtnemer niet tot betaling van enigerlei schadevergoeding. De Opdrachtgever zal alle werkzaamheden die door of namens Opdrachtnemer zijn uitgevoerd tot het einde van de Overeenkomst, vergoeden conform hetgeen Partijen zijn overeengekomen.

 1. Prijzen en tarieven 

5.1       Opdrachtnemer hanteert in alle vormen van communicatie prijzen en tarieven in euro’s, exclusief omzetbelasting en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen.

5.2       Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om gedurende de Overeenkomst prijzen en tarieven aan te passen, indien haar van overheidswege wijzigingen worden opgelegd. Alsdan zal de wijziging worden doorberekend met ingang van de datum waarop de van overheidswege opgelegde wijziging van kracht wordt.

5.3       Per 1 januari van enig jaar mag Opdrachtnemer de prijzen en tarieven verhogen op basis van de door het Centraal Bureau voor de Statistiek in december gepubliceerde CPI-cijfer met een opslag van 2% (twee procent).

5.4       Voor Overeenkomsten die voortbouwen op een bestaande Overeenkomst, gelden de prijzen en tarieven van de bestaande Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

 1. Factuur en betalingsvoorwaarden

6.1       Alleen betaling door overmaking naar de op de factuur aangegeven bankrekening leidt tot kwijting van Opdrachtgever en werkt bevrijdend jegens Opdrachtnemer.

6.2       Betaling van facturen dient uiterlijk binnen veertien dagen na dagtekening te geschieden, waarna Opdrachtnemer van rechtswege in verzuim verkeert.

6.3       Indien Opdrachtgever ter zake van betaling van een factuur in verzuim verkeert, is Opdrachtnemer gerechtigd om alle kosten die zij moet maken om haar vordering op Opdrachtgever te incasseren, daaronder begrepen de kosten van bijstand in en buiten rechte, volledig door te berekenen aan Opdrachtgever. Onverminderd het recht van Opdrachtnemer om de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten te vorderen bedraagt de vergoeding tenminste 15% van de hoofdsom.

6.4       Opdrachtnemer (voor zover het lloff niet zelf betreft) heeft aan lloff een privatieve last verstrekt om namens Opdrachtnemer aan Opdrachtgever te factureren en betalingen daarop te ontvangen. Alle betalingen door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer dienen daarom uitsluitend te geschieden op de op een factuur vermelde bankrekening.

 1. Opdrachtgever

7.1       Opdrachtgever is niet bevoegd om zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, rechten of verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

7.2       Opdrachtgever is ermee bekend dat Opdrachtnemer op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht kan zijn om een onderzoek naar de identiteit van Opdrachtgever en/of haar UBO te doen, dan wel met doorbreking van geheimhouding verplicht kan zijn om bepaalde transacties te melden aan de daarvoor van overheidswege ingestelde autoriteiten.

 1. Opdrachtnemer

8.1       Opdrachtnemer verbindt zich tot inspanning om het door Opdrachtgever beoogde resultaat te bereiken. Er is uitdrukkelijk geen sprake van een resultaatsverbintenis.

8.2       Opdrachtnemer is vrij om, indien zij dit noodzakelijk acht, een Professional geheel of ten dele in de uitvoering van de Overeenkomst te betrekken. De keuze van de door Opdrachtnemer in te schakelen Professional zal, voor zover mogelijk, geschieden in overleg met Opdrachtgever.

8.3       Voor zover als een gevolg van overmacht Opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk niet in staat is om de verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen, heeft Opdrachtnemer het recht om van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk af te zien, dan wel de uitvoering daarvan op te schorten, zonder daarvoor tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever te zijn gehouden.

8.4       Als overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan, onverminderd artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek, elke omstandigheid waarvan de oorzaak is gelegen buiten de wil of het toedoen van Opdrachtnemer, die tot gevolg heeft dat nakoming van de Overeenkomst door Opdrachtnemer redelijkerwijs niet kan worden verlangd. In ieder geval wordt als overmacht aangemerkt een tijdelijke of blijvende uitval van een door Opdrachtnemer aangewezen persoon die belast is met de uitvoering van de Overeenkomst.

8.5       Indien een overmachtsituatie zich voordoet zal Opdrachtnemer in overleg treden met Opdrachtgever en daar waar dat binnen haar macht mogelijk is maatregelen treffen ten einde de schade te beperken. Opdrachtgever is in geval van overmacht niet gerechtigd tot vergoeding van de geleden of te lijden schade.

 1. Aansprakelijkheid

9.1       Iedere vorm van aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot vergoeding van de directe schade en tot maximaal het bedrag dat gelijk staat aan de voor die Overeenkomst overeengekomen vergoeding, met dien verstande dat de totale som van de schadevergoeding nimmer meer zal bedragen dan het totaalbedrag van zes aaneengesloten maandelijkse facturen die laatstelijk aan Opdrachtgever in rekening zijn gebracht ter zake van de Overeenkomst en deze som nooit meer zal bedragen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval maximaal wordt uitgekeerd door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Opdrachtnemer.

9.2. ¬†¬†¬†¬† Indirecte schade, immateri√ęle schade, gevolgschade, schade wegens gederfde winst of geleden verlies is van vergoeding uitgesloten.

9.3       Opdrachtgever komt geen beroep op (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst van de Overeenkomst, noch komt Opdrachtgever recht toe op compensatie van enig nadeel in de zin van artikel 6:230 van het Burgerlijk Wetboek.

9.4       Opdrachtgever is gehouden om een gebrek in de prestatie van Opdrachtnemer onverwijld schriftelijk te melden bij Opdrachtnemer, doch uiterlijk binnen twee maanden nadat Opdrachtgever redelijkerwijs met het gebrek bekend is geworden. Verzuim van deze verplichting leidt tot verval van het recht op vergoeding in de zin van dit artikel.

 1. Geheimhouding

10.1     Opdrachtnemer is verplicht de door of namens Opdrachtgever verschafte gegevens en informatie geheim te houden tegenover derden die niet bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken. Deze verplichting geldt niet voor zover op Opdrachtnemer een wettelijke plicht rust tot openbaarmaking, waaronder begrepen de meldingsplicht voortvloeiend uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en andere nationale of internationale regelgeving met vergelijkbare strekking. Deze bepaling verhindert niet vertrouwelijk collegiaal overleg binnen de organisatie van Opdrachtnemer, voor zover Opdrachtnemer zulks voor een zorgvuldige uitvoering van de Overeenkomst of ter zorgvuldige voldoening aan wettelijke of beroepsverplichtingen noodzakelijk acht.

10.2     Opdrachtnemer is, indien hij voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele-, arbitrale-, bestuursrechtelijke- of strafprocedure, gerechtigd de door of namens Opdrachtgever verschafte gegevens en informatie, alsmede andere gegevens en informatie waarvan hij bij de uitvoering van de Overeenkomst kennis heeft genomen aan te wenden voor zover deze naar zijn redelijk oordeel van belang kunnen zijn.

10.3 ¬†¬†¬† Opdrachtnemer is gerechtigd tot het vermelden van de naam/het logo van Opdrachtgever en het in hoofdlijnen vermelden van de verrichte werkzaamheden aan (commerci√ęle) relaties van Opdrachtnemer ter indicatie van de ervaring van Opdrachtgever.

10.4     De door Opdrachtnemer ingeschakelde Professional zal zijn gebonden aan voormelde geheimhouding, alsmede heeft hij het recht om voor zichzelf een beroep te doen op artikel 10.2.

 1. Intellectueel Eigendom

11.1     Geen enkele overeenkomst tussen lloff en Opdrachtgever anderzijds strekt tot overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht.

 1. Persoonsgegevens en AVG

12.1     Opdrachtgever zal bij het verstrekken en ter beschikking stellen van persoonsgegevens aan de Opdrachtnemer de AVG en andere toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens in acht nemen.

12.2     Opdrachtnemer zal bij de uitvoering van de Overeenkomst de AVG en andere toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens in acht nemen en verkregen persoonsgegevens uitsluitend verwerken voor zover niet onverenigbaar met het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verkregen.

12.3     Zo nodig sluiten Opdrachtgever en Opdrachtnemer een verwerkersovereenkomst.

12.4     Opdrachtnemer zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging, verlies en onbevoegde toegang.

12.5     Opdrachtgever stemt er mee in dat Opdrachtnemer ten behoeve van de dienstverlening en de optimalisering daarvan werkt met derden zoals ICT-dienstverleners en leveranciers van administratietools en in dat kader persoonsgegevens deelt met deze derden. Zo nodig sluit Opdrachtnemer een verwerkersovereenkomst met de door haar ingeschakelde (sub)verwerkers overeenkomstig de bepalingen uit de AVG.

 1. Toepasselijk recht en forumkeuze

13.1     Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2     Geschillen zullen uitsluitend berecht worden door de ter zake bevoegde Nederlandse rechter van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.